Menu

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Webáruház veloportal.hu

 

I. Kereskedő azonosítása

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak a társaság közötti jogviszonyokra.

 

Cégnév: VELOPORTAL STORES sro
Székhely: M. Falešníka 6, Prievidza 971 01, Szlovák Köztársaság

Trencséni Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe , Osztály : Korlátolt Felelősségű Társaság ( Sro ), Beillesztési szám: 40765/R


ID: 53329139

Adószám: 2121342047

Adószám: SK2121342047
Bankszámla: BE21 9677 0051 8303

Az eladó az általános forgalmi adó fizetője

 

 

(a továbbiakban: "Eladó" vagy "Kereskedő"), valamint minden olyan személy, aki az Eladó által az Eladó Weboldalán kínált termékek vásárlója, és aki a jelen Általános Szerződési Feltételek és a vonatkozó jogszabályok egyéb rendelkezései értelmében fogyasztóként jár el. a fogyasztó meghatározása a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályai, különösen a törvények keretein belül: 108/2024 Coll. törvény a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről , a 40/1964 . módosított Ptk.

 

1.2. Az eladó e-mail és telefonos elérhetősége:

 

E-mail: info@veloportal.hu

Tel. sz.: +421949109342

 

1.3 Az iratok, panaszok, szerződéstől való elállás címe:

 

Veloportal stores sro . , M. Falešníka 6 , 971 01 Prievidza, Szlovák Köztársaság

 

II. A kifejezések meghatározása

 

2.1. A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában a Kereskedő az 1. sz. 108/2024 Coll . módosításokkal a következő kifejezéseket mondja ki és határozza meg:

 

2.2. A távollevők között kötött szerződés a kereskedő és a fogyasztó között létrejött szerződés, amelyet kizárólag egy vagy több távoli kommunikációs eszközzel, a kereskedő és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül kötnek meg, különösen online felület, elektronikus levél használatával. , telefon, fax, levelezőlista vagy ajánlatkatalógus

 

2.3. Kereskedő (a továbbiakban: Eladó) az a személy, aki a fogyasztói szerződéssel, az abból eredő kötelezettséggel összefüggésben, vagy üzleti gyakorlatában üzleti tevékenysége vagy hivatása keretében jár el, ideértve az eljáró más személy útján is. az ő nevében vagy számlájára.

 

2.4. Fogyasztó az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződéssel, az abból eredő kötelezettséggel összefüggésben vagy az üzleti gyakorlatban nem üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körében jár el.

 

2.5. Fogyasztói szerződés minden olyan szerződés, amelyet a kereskedő a fogyasztóval kötött, függetlenül a jogi formától.

 

2.6. Az internetes áruház fogalma megegyezik az Elektronikus áruház és a Weboldal fogalmával.

2.7. Vevő az a személy (természetes vagy jogi személy), aki a megrendelést elsősorban az Eladó weboldalának használatával, vagy egyéb távoli kommunikációs eszközzel küldte el.

2.8. A tartós adathordozó olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a kereskedő számára, hogy a fogyasztónak vagy kereskedőnek címzett információt az információ céljának megfelelő ideig tárolja, és oly módon, hogy lehetővé tegye azok változatlan sokszorosítását és felhasználását a jövőben, különösen dokumentum, e-mail, USB kulcs, CD, DVD, memóriakártya és számítógép merevlemeze.

III. Alapvető rendelkezések

3.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a fogyasztónak minősülő Vásárlók és a Kereskedő közötti jogviszonyt.

3.2. törvény előírásait, a 2011. évi CXVI. 513/1991 Coll. Kereskedelmi törvénykönyv a módosított formában.

IV. Termék megrendelése - adásvételi szerződés megkötése

 

4.1. A Vevő által adásvételi szerződés megkötésére tett javaslat a termékmegrendelés Vásárló általi elküldése elsősorban a Kereskedő weboldalán, vagy egyéb távoli kommunikációs eszközzel.

 

4.2. Az adásvételi szerződés a Vevő és a Kereskedő között a megrendelés átvételéről szóló, a Vevő által a 4.1 . jelen ÁSZF- ben foglaltakat a Kereskedő (elektronikusan a Vásárló e-mail címére, amelyet a Vásárló a megrendelés elkészítése során választott meg).

V. Az adásvételi szerződés időtartama

5.1. Az adásvételi szerződés határozott időre jön létre, és különösen az Eladó és a Vevő valamennyi kötelezettségének teljesítésével jár le. Különösen a megkötött adásvételi szerződés szerinti termékek kiszállításával és fizetésével. Ez a rendelkezés nem érinti a Vevőnek a Kereskedő termékhibáiért való jogi felelősséggel kapcsolatos jogait.

VI. Vételár információ a vételárról

 

6.1. Az Eladó weboldalán keresztül megrendelt áruk és szolgáltatások ára ( a továbbiakban: „ vételár ”) minden terméknél külön kerül feltüntetésre, és a megrendelés Vásárló általi létrehozásának pillanatában érvényes.

 

6.2. Az Eladó honlapján feltüntetett áruk vagy szolgáltatások vételára az áruk vagy szolgáltatások teljes ára, beleértve az összes adót, amely az Eladó honlapján egyértelműen feltüntetésre kerül.

VII. Termékek kiszállítása

7.1. Abban az esetben, ha a Vevő a megrendelés fizetési módjaként az utánvétes fizetést választotta. Az Eladó köteles a megrendelést teljesíteni és a termékeket a Vevő részére leszállítani, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a 4.2. pont szerint. stb . jelen ÁSZF.

7.1.1. Abban az esetben, ha a Vevő az utánvéttől eltérő fizetési módot választott a megrendelés teljesítéséhez, az Eladó köteles a megrendelést teljesíteni és a termékeket a Vevő részére átadni, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. pont 4.2. stb . pontja alapján , valamint a megrendelés teljes árának az Eladó részére történő kifizetését. Abban az esetben, ha a 7.1.1. pontban felsorolt mindkét feltétel teljesült. pontja szerint (azaz adásvételi szerződés megkötése és a rendelés végösszegének az Eladó felé történő kifizetése esetén ) az Eladó köteles a termékeket a Vevő részére legkésőbb mindkét szerződés teljesítésének napjától számított 30 napon belül kiszállítani. ezeknek a feltételeknek.

Az Eladó a termékek kiszállításának szokásos határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 1 munkanap, illetve a megrendelés teljes összegének Eladó részére történő kifizetésétől számított 1 munkanap.

VIII. A tulajdonjog átadása

8.1. Az eladott termék tulajdonjoga, valamint a véletlen sérülés, véletlen megromlás és elvesztés kockázata az átadás pillanatában a Vevőre száll át.

 

IX. Fizetési módok

9.1. Az Eladó weboldalán az alábbi módokon fizethet árukért és szolgáltatásokért:

9.1.1. fizetés utánvéttel a címre történő kiszállítás esetén - az ár legfeljebb 2 Eur

9 .1.2. online fizetés PayU és PayPal fizetési átjárón keresztül - ára 0 Eur

9.1.3. személyes átvétel fizetése az üzletben - ára 0 EUR

9.1.4. fizetés előleggel vagy átutalással az Eladó számlájára - ára 0 EUR

X Szállítás - a termékek szállításának módjai és a szállítás ára

10.1. Az áruk vagy szolgáltatások vételára nem tartalmazza a szállítási költséget vagy a termékek kiszállításával kapcsolatos egyéb költségeket

10.2. A megrendelt termékek szállítási módja és ára:

10.2.1. Szállítási formák:

10.2.1.1. futárszolgálat

10.2.1.2. Szállítási pont

10.2.2. Szállítási árak:

10.2.2.1. Futárszolgálattal történő szállítás ára – az ár 19 ,9 EUR-ig, ÁFA nélkül.

10.2.2.2. Kiszállítási ponton keresztül történő szállítás ára – 16 ,99- ig , ÁFA nélkül

10.2.2.3. Ár személyes átvétel esetén az Eladó telephelyén - ár 0 Euro

XI. A Vevő indoklás nélküli elállása az adásvételi szerződéstől

11.1. A fogyasztó a távollevők között kötött szerződéstől, valamint a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződéstől indoklás nélkül is elállhat a Ptk. XII pont. jelen ÁSZF 12.1-12.3 pontjaiban foglaltak, kivéve a szerződést, amelynek tárgya:

11.2. A szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatást maradéktalanul nyújtották, és a szolgáltatásnyújtás a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt megkezdődött a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kinyilvánításával a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően elveszti a szerződéstől való elállás jogát , ha a szerződés szerint a fogyasztó az ár megfizetésére kötelezett,

11.3. Olyan termék kiszállítása vagy szolgáltatása, amelynek ára a pénzpiaci ármozgásoktól függ, amelyeket a kereskedő nem tud befolyásolni, és amely az elállási időszak alatt előfordulhat,

11.4. a fogyasztó specifikációi szerint gyártott vagy méretre készített áruk szállítása,

11.5 .D gyors minőségromlásnak vagy minőségromlásnak kitett áruk szállítása,

11.6. Egészségvédelmi vagy higiéniai okokból visszaküldésre nem alkalmas védőcsomagolásba zárt áru szállítása, ha a védőcsomagolás a kiszállítást követően megtört,

11.7. Olyan áruk szállítása, amelyek természetüknél fogva a kiszállítást követően elválaszthatatlanul keveredhetnek más árukkal,

11.8. Olyan szeszes italok kiszállítása, amelyek áráról a szerződéskötéskor állapodtak meg, míg szállításuk legkorábban 30 nappal később teljesíthető és ára a piaci ármozgástól függ, amelyet a kereskedő nem befolyásolni,

11.9. Sürgős javítások vagy karbantartások végzése a fogyasztó látogatása során, amelyre a fogyasztó kifejezetten kérte a kereskedőt; ez nem vonatkozik arra a szerződésre, amelynek tárgya a javításon vagy karbantartáson kívüli szolgáltatás nyújtása, valamint olyan szerződésre, amelynek tárgya a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges alkatrésztől eltérő áru szállítása, ha a szerződéseket megkötötték. a kereskedő fogyasztónál tett látogatása során, és a fogyasztó megvásárolta ezeket az árukat, vagy nem rendelte meg előre a szolgáltatásokat,

11.10. Hangfelvételek, videofelvételek, audio-vizuális felvételek vagy szoftverek szállítása a szállítást követően sérült védőcsomagolásban,

11.11. Folyóiratok kézbesítése az előfizetési szerződés alapján történő kézbesítés mellett,

11.12. Nyilvános aukción vásárolt áruk,

11.13. Nem lakhatási, áruszállítási, autóbérlési, étkeztetési vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatási célú szálláshely-szolgáltatás nyújtása, ha a szerződés szerint a kereskedő pontosan megbeszélt időpontban vagy határon belül nyújtja ezeket a szolgáltatásokat. pontosan megbeszélt időszak,

11.14. Digitális tartalom kézbesítése, amelyet a kereskedő a fizikai adathordozótól eltérő módon szállít, ha a digitális tartalom kézbesítése megkezdődött, és a fogyasztó az elállási határidő lejárta előtt kifejezetten hozzájárult a digitális tartalom kézbesítésének megkezdéséhez , kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kifejezésével elveszti a szerződéstől való elállási jogát a digitális tartalom szállításának megkezdésével, és a kereskedő a fogyasztó részére a 17. § bek. 12 betű b) vagy par. törvény 13. pontja b) sz. 108/2024 Coll. a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről a módosításokkal , ha a szerződés szerint a fogyasztó az ár megfizetésére kötelezett.

XII. Távtávon kötött szerződéstől és a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződéstől való elállási jog gyakorlása

12.1. A fogyasztó a távollevők között kötött szerződéstől, illetve az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéstől ig elállhat

a) a dátumtól számított 14 nap

átvétele a 12.4. pont szerint.

megkötése , amelynek tárgya szolgáltatás nyújtása,

nem korlátozott mennyiségben vagy meghatározott mennyiségben értékesítendő víz szállítására, valamint hőszolgáltatásra és -elvételre vonatkozó szerződés megkötése ,

a kereskedő által nem fizikai adathordozón biztosított digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés megkötése ,

b) a szerződés megkötésétől számított 30 nap kéretlen látogatás esetén vagy azzal összefüggésben, vagy értékesítési rendezvényen vagy azzal összefüggésben.

12.2. Ha a kereskedő távollevők között kötött szerződés és a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződés esetén a fogyasztó szerződéstől való elállási jogára vonatkozó utasításra vonatkozó külön tájékoztatást csak utólag, de legkésőbb a kereskedőtől számított 12 hónapon belül adott a fogyasztónak. a 12.1. pont szerinti szerződéstől való elállási határidő kezdetekor a fogyasztó a távollevők között kötött, illetve az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéstől elállhat a 12.1.

a) 14 nap attól az időponttól számítva, amikor a kereskedő a tájékoztatási kötelezettségét pótlólag teljesítette, ha az a 12.1. a) pont szerinti határidő lejárta, vagy

b) 30 nap attól a naptól számítva, amikor a kereskedő a tájékoztatási kötelezettségét pótlólag teljesítette, ha a 12.1 bekezdés b) pontja szerinti határidő lejártáról van szó.

12.3. Ha a kereskedő távollevők között kötött szerződés és a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződés esetén a fogyasztó szerződéstől való elállási jogára vonatkozóan nem adott konkrét tájékoztatást a fogyasztónak, a fogyasztó a 12.2. a 12.1. pont szerinti határidő lejártától számított 12 hónapon belül távollevők között vagy a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződésből kötött szerződés.

12.4. Az árut akkor kell a fogyasztó által átvettnek tekinteni, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy a megrendelt áru minden részét átveszi, vagy ha

a) a fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt árut külön szállítják, az utoljára leszállított áru átvételének pillanatában,

b) több részből vagy darabból álló árut szállít az utolsó rész vagy utolsó darab átvételének pillanatában,

c) az árut meghatározott ideig ismételten szállítja , az első áru átvételének pillanatában.

12.5. A fogyasztó a távollevők között kötött vagy a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződéstől, amelynek tárgya az áru kiszállítása, az elállási határidő kezdete előtt is elállhat.

12.6. A fogyasztó a távollevők között kötött szerződéstől, illetve a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződéstől való elállás jogát írásban vagy más tartós adathordozón rögzített, szóban kötött szerződés esetén pedig bármely világosan megfogalmazott formában gyakorolhatja. nyilatkozata elegendő a fogyasztó szerződéstől való elállási jogának gyakorlásához. a fogyasztó szerződéstől való elállási szándékát fejezi ki (a továbbiakban: szerződéstől való elállási nyilatkozat). A fogyasztó a szerződéstől való elálláshoz felhasználhatja a nyomtatványmintát.

12.7. A szerződéstől való elállás határideje a 12.1. 12.3- ig . Megtartottnak minősül , ha a fogyasztó legkésőbb a határidő utolsó napjáig elállási nyilatkozatot küld a kereskedőnek.

12.8. A fogyasztó csak meghatározott termék(ek) vonatkozásában állhat el a szerződéstől, ha a kereskedő távollevők között kötött szerződés vagy a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződés alapján több terméket szállított vagy bocsátott rendelkezésre.

12.9. A fogyasztót terheli a bizonyítási teher a szerződéstől való elállási jogának gyakorlása miatt.

XIII. A fogyasztó jogai és kötelezettségei a távollevők között kötött szerződéstől és a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződéstől való elállás után

13.1. A fogyasztó köteles a távollevők között kötött szerződéstől, illetve a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződéstől a 12.1 pont szerint elállásától számított 14 napon belül az árut visszaküldeni, vagy az árut a kereskedőnek vagy az erre kijelölt személynek átadni. a kereskedő az áru átvételére; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a kereskedő személyesen vagy az általa megjelölt személyen keresztül kívánja átvenni az árut. Az első mondat szerinti határidőt betartottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó az árut legkésőbb a határidő utolsó napján elküldi a kereskedőnek.

13.2. Távolról kötött szerződéstől, illetve a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződéstől való elálláskor a 12.1. a fogyasztó csak az árunak a kereskedőnek vagy a kereskedő által az áru átvételére kijelölt személynek történő visszaküldésének költségeit viseli; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a kereskedő vállalta, hogy maga viseli a költségeket, vagy ha a kereskedő nem tett eleget tájékoztatási kötelezettségének, vagyis ha a kereskedő nem adott konkrét tájékoztatást a fogyasztónak a fogyasztó szerződéstől való elállási jogára vonatkozóan. távollevők között kötött szerződés és a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződés

13.3. A fogyasztót terheli az áru olyan értékcsökkenése, amely az áru kezelésének eredményeként következett be, és amely túlmutat az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelési körön; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a kereskedő a 15. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. 1 f) törvény 1. sz. 108/2024 Coll. a fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről a módosított formában .

13.4. A fogyasztó köteles a ténylegesen teljesített teljesítés árat a kereskedőnek megfizetni a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítésének napjáig, ha a fogyasztó a 19. § bek. törvény 1. -a. 108/2024 Coll. a fogyasztóvédelemről, valamint az egyes törvények módosításáról, kiegészítéséről, módosításával eláll a távollevők között kötött, illetve a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződéstől, amelynek tárgya szolgáltatás nyújtása, vízszolgáltatás, nem értékesíthető korlátozott mennyiségben vagy meghatározott mennyiségben, vagy hőszolgáltatás, és a teljesítés megkezdése előtt a 17. § bek. 10 betű c) sz. 108/2024 Coll. a fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról a módosított formában. A ténylegesen nyújtott teljesítés ára a szerződésben vállalt teljes ár alapján arányosan kerül kiszámításra. A ténylegesen nyújtott szolgáltatás ára a nyújtott szolgáltatás piaci ára alapján kerül kiszámításra, ha a szerződésben vállalt teljes ár túlértékelt.

13.5. A fogyasztónak a távollevők között kötött szerződéstől vagy a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződéstől való elállási jogának gyakorlásától a 11.1. nem a 13.1., 13.3. pont szerinti kötelezettségeken kívül keletkeznek . 13.5- ig . és többletköltség fizetési kötelezettség a 14.3. nincs további kötelezettség vagy költség.

XIV. A kereskedő jogai és kötelezettségei azt követően, hogy a fogyasztó elállt a távollevők között kötött szerződéstől és a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződéstől

14.1. A kereskedő köteles a távollévők között kötött szerződés, a kereskedő telephelyén kívül kötött vagy kiegészítő szerződéssel kötött szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tőle kapott valamennyi fizetést – beleértve a szállítási költséget is – a fogyasztónak visszaküldeni, az attól számított 14 napon belül. a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítésének időpontja , a szállítás, a posta és egyéb költségek és díjak.

14.2. A kereskedő köteles a fogyasztónak a 14.1. a szerződéstől való elállásnak megfelelő mértékben , ha a fogyasztó a távollét útján kötött szerződés egészétől, illetve a kereskedő telephelyén kívül kötött teljes szerződéstől nem mondott el. A kereskedő nem számíthat fel a fogyasztóra többletköltséget a szállítási, szállítási, postai és egyéb költségek és díjak tekintetében.

14.3. A kereskedő nem köteles a fogyasztó többletköltségét megtéríteni, ha a fogyasztó kifejezetten a kereskedő által kínált legolcsóbb szokásos kézbesítési módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltség a fogyasztó által választott kiszállítás költsége és a kereskedő által kínált legolcsóbb közös szállítási mód költsége közötti különbözetet jelenti.

14.4. A kereskedő nem követelheti a fogyasztótól a költségek megfizetését

a) a 12.1 pontok szerinti szerződéstől való elállás időtartama alatt szolgáltatás nyújtása , nem korlátozott mennyiségben vagy meghatározott mennyiségben értékesítésre szánt víz szállítása, illetve hőszállítás. 12.3- ig . a nyújtott teljesítmény terjedelmétől függetlenül , ha:

a kereskedő a fogyasztót a Ptk. 15. §-a alapján nem tájékoztatta. törvény 1 f) pontja vagy h) pontja . 108/2024 Coll. a fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről a módosított formában , ill

a fogyasztó nem adta meg a kereskedőnek a szolgáltatás nyújtásának, illetve a víz- vagy hőszolgáltatás megkezdéséhez a 17. § bek. 10 betű c) 1. sz. 108/2024 Coll. a fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

b) digitális tartalom teljes vagy részleges szállítása, amelyet a kereskedő nem fizikai adathordozón szállít, ha:

a fogyasztó nem adta meg a kereskedő kifejezett hozzájárulását a digitális tartalom kézbesítésének megkezdéséhez a 17. § bek. 10 betű c) sz. 108/2024 Coll. a fogyasztóvédelemről és egyes törvények hatályos változatának módosításáról és kiegészítéséről ,

a fogyasztó nem nyilatkozott arról, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy az első pont szerinti hozzájárulásának kinyilvánításával elveszti a szerződéstől való elállási jogát, vagy

a kereskedő a fogyasztó részére nem adott visszaigazolást a 17. § bek. 12 betű b) vagy par. törvény 13. pontja b) sz. 108/2024 Coll. a fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről a módosított formában .

14.5. A kereskedő nem köteles a 14.1 pontban foglaltak szerint a fogyasztónak visszafizetni a fizetést, ha eláll a távollevők között kötött vagy a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződéstől, amelynek tárgya az áru kiszállítása. az áru átvétele előtt , vagy amíg a fogyasztó nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldték a kereskedőnek, kivéve, ha a kereskedő azt javasolja, hogy személyesen vagy az általa megjelölt személyen keresztül vegye át az árut.

14.6. A kereskedő a 14.1. pont szerint köteles a fogyasztónak visszafizetni a kifizetéseket. ugyanúgy , ahogyan a fogyasztó fizetéséhez használta; ez nem érinti a kereskedő azon jogát, hogy a fogyasztóval más fizetési módban állapodjon meg, amennyiben a fogyasztót a fizetéssel összefüggésben semmilyen díj nem terheli.

14.7. A kereskedő köteles saját költségén gondoskodni az áru átvételéről a 14.1. pont szerinti határidőn belül, ha a kereskedő telephelyén kívül kötött szerződés alapján az árut a fogyasztó házához szállították a 14.1. a szerződést, és az áru jellegére tekintettel az árut postai úton nem lehet visszaküldeni a kereskedőnek.

14.8. A 11.1 pont szerinti szerződéstől való elállásból eredő kereskedői és fogyasztói igények egyoldalú beszámítása tilos.

XV. Felügyelő szerv

 

15.1. A fogyasztóvédelem területén a törvényességi felügyeletet ellátó illetékes hatóság:

A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség felügyelősége

központja Trencsénben található a Trencséni régióban

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Felügyeleti Osztály

tel. nem. 032/640 01 09

faxszám ​032/640 01 08

e-mail : tn@soi.sk

web link a pályázatok benyújtásához: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

XVI. Alternatív vitarendezés

 

16.1. Abban az esetben, ha a Fogyasztó nincs megelégedve azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait, a Vevőnek jogában áll az Eladóhoz fordulni jogorvoslati kérelemmel. Ha az Eladó a fogyasztó kérelmére az előző mondat szerint nemleges választ ad, vagy a megkeresésre annak elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak jogában áll javaslatot tenni alternatív vitarendezés megindítására. törvény 12. §-ában foglaltak szerint a 391/2015 . a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosításáról, kiegészítéséről a jelenlegi változatban. Az Eladóval fennálló fogyasztói jogviták alternatív megoldásának illetékes szerve a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség (kapcsolat https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi ), vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési jogalanyok listáján bejegyzett más illetékes jogi személy (a a lista elérhető a http://www.mhsr.sk/ címen , vagy közvetlenül a https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov- oldalon alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov- 1 .

A fogyasztónak jogában áll megválasztani, hogy a felsorolt alternatív vitarendezési szervek közül melyikhez forduljon. Fogyasztói jogvitája alternatív megoldására irányuló javaslat benyújtásához a fogyasztó igénybe veheti az online vitarendezési platformot, amely elérhető a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon, vagy közvetlenül a https weboldalon. :// webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Alternatív vitarendezést csak a Vásárló vehet igénybe, aki a szerződés megkötése és teljesítése során fogyasztóként jár el. Az alternatív vitarendezés kizárólag a fogyasztó és az Eladó között a fogyasztói szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákra vonatkozik. Az alternatív vitarendezés csak a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés alanya a javaslatot elutasíthatja, ha a vita számszerűsíthető értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az ARS szervezet az alternatív vitarendezés megkezdéséért díj megfizetését követelheti a fogyasztótól, legfeljebb 5 euró áfával együtt.

Az Eladó és a Vevő-fogyasztó közötti, az adásvételi szerződésből, mint fogyasztói szerződésből eredő vagy az adásvételi szerződéssel, mint fogyasztói szerződéssel kapcsolatos viták alternatív megoldására vonatkozó minden egyéb információ a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján található. www.mhsr.sk és a 391/2015 Coll . a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosításáról, kiegészítéséről a hatályos változatban.

 

A XVII. Kiegészítő rendelkezések

 

17.1. Az eladó nem köt adásvételi szerződést, és nem végez alkoholos italok / termékek /, dohánytermékek és egyéb termékek értékesítését, közvetítését, szállítását olyan személynek (Vevőnek), aki az adásvételi szerződés megkötésekor még nem töltötte be életkorát. 18. életévét betöltötte, és amelynek értékesítése 18 évnél fiatalabb személyek számára tilos, a Szlovák Köztársaság hatályos és hatályos jogszabályai szerint és azokkal összhangban. A fentiek alapján Eladó a Vevő 18. életévét betöltött feltételének teljesítését a Vevő személyazonosító okmányán /állampolgári igazolvány vagy útlevél/ életkorának ellenőrzésével a megrendelés Vevőnek történő átadásakor ellenőrzi. Az Eladó a fentieket egy felhatalmazott személyen keresztül hajtja végre, aki a megrendelést a Vevő részére kézbesíti. Ha a Vevő még nem töltötte be a 18. életévét, vagy ha a Vevő életkorát nem igazolja, vagy nem hajlandó igazolni, az Eladó a megrendelést nem szállítja ki a Vevőnek és az adásvételi szerződés lejár.

 

XVIII. Információ az elfogadott kódokról

 

18.1. A Kereskedő tájékoztatja a fogyasztókat, hogy nincsenek olyan speciális magatartási kódexek, amelyek betartására az Eladó kötelezettséget vállalt, és a magatartási kódex olyan megállapodásnak vagy szabályrendszernek minősül, amely meghatározza az Eladó magatartását, aki elkötelezte magát. jelen magatartási kódexszel egy vagy több speciális üzleti gyakorlattal vagy üzletággal kapcsolatban, ha ezeket törvény, vagy más jogszabály vagy közigazgatási szerv intézkedése nem állapítja meg, amelynek betartását az Eladó kötelezettséget vállalta, valamint amelyekben a fogyasztó megismerheti azokat, vagy megszerezheti azok megfogalmazását.

 

XIX. A termékek fogyasztói értékelése

 

19.1. A kereskedő nem ellenőrzi és nem korlátozza a termékek értékelését csak azokra a személyekre, akik a terméket a kereskedőtől vásárolták.

 

XX. Záró rendelkezések

 

20.1. Az eladó fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására. Az Általános Szerződési Feltételek változásairól szóló írásbeli értesítési kötelezettség az Eladó honlapján történő elhelyezéssel teljesül. Az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a Vevő és az Eladó közötti kapcsolatra az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában hatályos és hatályos Általános Szerződési Feltételek az irányadóak, az adásvételi szerződés megkötésének időpontjáig. megszűnését.

 

20.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Panaszkezelési Eljárás, valamint a jelen Weboldalon található személyes adatok védelmére vonatkozó elvek és utasítások szerves részét képezik. Dokumentumok - Panaszkezelési eljárás és a jelen Weboldal személyes adatainak védelmére vonatkozó alapelvek és utasítások az Eladó Webhelyének domainjén vannak közzétéve.

20.3 . Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. július 1-jén lépnek hatályba és lépnek hatályba az Eladó honlapján .

 

 

 

 

 

 

 

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Adatvédelmi beállítások

Cookie-kat használunk a weboldal látogatásának javítására, teljesítményének elemzésére és a használatára vonatkozó adatok gyűjtésére. Harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk erre a célra, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk partnereinknek az EU-ban, az Egyesült Államokban vagy más országokban. Az "Összes süti elfogadása" gombra kattintva elfogadja ezt a feldolgozást. Az alábbiakban részletes információkat találhat, vagy módosíthatja preferenciáit.

Privacy declaration

Részletek mutatása

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

A termék a kosárba került
Vásárlás folytatása Megrendelés